De privacy van het gezin en van het kind en de correcte verwerking van de persoonlijke gegevens is essentieel voor Kinderdagverblijf KINDERPARADIJS. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Algemeen

Onder de term “persoonsgegevens” valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, rijksregisternummer, locatiegegevens, IP-adres, contactgegevens,…)

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot persoonsgegevens, van het verzamelen en bewaren tot het mededelen en het vernietigen ervan.

Kinderdagverblijf KINDERPARADIJS is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt, dat wij uw aanspreekpunt zijn en dat wij het aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van derden. In dit laatste geval zijn deze derden verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens wij verwerken

Via onze website verwerken wij enkel gegevens die ingevuld worden op het contactformulier en die het voor ons mogelijk maken om de gebruikers van het contactformulier te identificeren.

Concreet verzamelen wij volgende gegevens:

  • De naam en voornaam van de ouders
  • E-mailadres
  • Andere gegevens die vrijwillig ingevuld worden

Wij doen op geen enkele wijze aan geautomatiseerde profiling.

Tijdens een bezoek aan de site worden door Kinderdagverblijf KINDERPARADIJS geen ‘tracking cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, doch verbinden ons er toe om enkel de gegevens te verwerken dewelke op redelijke en billijke wijze nodig zijn.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • de klantenadministratie;
  • het antwoorden op vragen die gesteld worden via het contactformulier

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor het beantwoorden van uw vragen, voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is.

Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel gegevens indien we hiertoe de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) verkrijgen middels akkoordverklaring met de privacy policy.

Indien wij andere persoonsgegevens zouden verwerken, doen we dit enkel in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.

Duur van de bewaring en vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om contractuele verbintenissen na te komen.

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

De beveiliging van uw gegevens

Wij treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen en dit om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te verzoeken en om rectificatie, overdracht of verwijdering van de door u verschafte persoonsgegevens, de beperking van de (verdere) verwerking te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan ons hiertoe bereiken op onderstaand adres.

Kinderdagverblijf KINDERPARADIJS verbindt er zich toe om in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek informatie te geven over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Let wel: Kinderdagverblijf KINDERPARADIJS zal niet steeds verplicht zijn om in te gaan op uw verzoek en kan tevens een redelijke vergoeding aanrekenen indien ingegaan wordt op uw verzoek.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be